IDNAME urn:idName:fossilplants.info:species:829E9259-A5BB-4152-8433-B76DAFDAF584 species
Back

Actinocyclus gorbunovii

Actinocyclus gorbunovii Moisseeva, Sheshuk. in Chursevich, Moisseeva, Kozyr., Rubina Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 75(10): 1439. 1990
Name
Actinocyclus gorbunovii
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Actinocyclus
Authors (Name)
Moisseeva A. I. Sheshukova-Poretzkaja V. S.  
Authors (Pub.)
Chursevich G. K. Moisseeva A. I. Kozyrenko T. F. Rubina N. V.  
Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz ne...
Journal
Botanicheskij Zhurnal
Volume
75
Issue
10
Page number
1439
Вasionym Species
Coscinodiscus gorbunovii
Year
1990


Please login or register to comment on this