Infragenus

Add a new Infragenus
Sort by: Name (desc.)   Year  

Total: 283

infragenus invalid

Doratophyllum Subgenus Bjuvia Samyl. Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 41(9): 1336. 21 Nov 1956

infragenus invalid

Dryophyllum Section Eudryophyllum Krecz. Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Geol., 7(1-2): 60. 1929

infragenus valid

Engelhardia Section Palaeocarya (Saporta) Knobl., Z. Kvaček Rozpr. Ústřed. Ústavu Geol., (42): 27, 28. 18 Nov 1976

infragenus valid

Eoeuryale Section Tomskiella P.I. Dorof. in Takht. Iskop. Tsvetk. Rast. SSSR ed. 1974, 1: 65. 31 Mar 1975

infragenus valid

Epacridicarpum Subgenus Cretacea Proskurin, Vikulin Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 75(2): 216. 1990

infragenus valid

Extratriporopollenites Section Atumescoidae Pflug in P. W. Thoms., Pflug Palaeontographica, Abt. B, Paläophytol., 94(1-4): 72. Mar 1953

infragenus valid

Extratriporopollenites Section Basaloidae Pflug in P. W. Thoms., Pflug Palaeontographica, Abt. B, Paläophytol., 94(1-4): 70. Mar 1953

infragenus valid

Extratriporopollenites Section Conjunctoidae Pflug in P. W. Thoms., Pflug Palaeontographica, Abt. B, Paläophytol., 94(1-4): 69. Mar 1953

infragenus valid

Extratriporopollenites Section Hemiperfectoidae Pflug in P. W. Thoms., Pflug Palaeontographica, Abt. B, Paläophytol., 94(1-4): 75. Mar 1953

infragenus valid

Extratriporopollenites Section lnterporoidae Weyl., Wilh. Krieg. in P. W. Thoms., Pflug Palaeontographica, Abt. B, Paläophytol., 94(1-4): 73. Mar 1953

First Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last