Infragenus

Add a new Infragenus
Sort by: Name (desc.)   Year  

Total: 302

infragenus valid

Cedrelospermum Unranked Phleboptera Saporta Ann. Sci. Nat., Bot., Series 7, 10(1-2-3): 93. Sep 1889

infragenus valid

Cheilanthites Unranked Cheilanthitae Goepp. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., 17(Suppl.): 242. 24 Sep 1836

infragenus valid

Cheilanthites Unranked Davallitae Goepp. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., 17(Suppl.): 231. 24 Sep 1836

infragenus valid

Cheilanthites Unranked Dicksonitae Goepp. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., 17(Suppl.): 249. 24 Sep 1836

infragenus valid

Cladophlebis Subgenus Aurifolia Vladimirovich Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch., 23: 275. 20 Aug 1980

infragenus valid

Cladophlebis Subgenus Diversifolia Vladimirovich Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch., 23: 277. 20 Aug 1980

infragenus valid

Cocculus Section Cocculodendroides Iljinsk. Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 57(1): 24. 7 Feb 1972

infragenus valid

Comptonia Subgenus Avushia Zhil. Sist. Evol. Vyssh. Rast. 18. 19 Sep 1980

infragenus valid

Comptonia Section Comptoniella P.I. Dorof. in Takht. Iskop. Tsvetk. Rast. Ross., 3: 31. 20 Jul 1994

infragenus valid

Comptonia Section Palaeocomptonia P.I. Dorof. in Takht. Iskop. Tsvetk. Rast. Ross., 3: 31. 20 Jul 1994

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last