IDNAME urn:idName:fossilplants.info:genus:63C46EA0-67BF-4679-A63B-E480BF6AEE80 genus
Back

Kandyria

Genus Kandyria Sixtel, Kuzitch., Savizk., Chudajb., Schvezova in Sixtel Paleobot. Uzbekist., 2: 67. 1971
Name
Kandyria
Rank
Genus
Authors (Pub.)
Sixtel T. A. Kuzitchkina Yu. M. Savizkaja L. I. Chudajberdyev R. Kh. Schvezova E. M.  
Publication
K istorii razvitiya ginkgovykh v Srednej Azii [1971]
Authors (Book)
Sixtel T. A.  
Book
Paleobotanika Uzbekistana
Volume
2
Page number
67
Year
1971

Parent Taxon
[Order] Trichopityales
Fossil Status
stems (with leaves)

Type
Kandyria vasilkovskyi
Links by generics

Species
Kandyria vasilkovskyi

Please login or register to comment on this