Generic

Add a new Generic
Extended search
Search only by first symbols
Sort by: Name (desc.)   Year  

Total: 5

genus valid

Group Integricorpus Mtchedl.

genus invalid

Genus Integricorpus Mtchedl. ex Grigorjeva in Rostovtsev Reshen. Trudy Mezhved. Soveshch. Stratigraf. Skhem Zap.-Sib. Nizm., (2): 225. 13 May 1971

genus invalid

Genus Loranthacites Mtchedl. 193.

genus invalid

Genus Polyporites Mtchedl. 246.

genus valid

Genus Triporoletes Mtchedl. in Mtchedl., Samojlovitch in Markovsky Novye Vidy Drevn. Rast. Bespozv. SSSR, (1): 17. 22 Sep 1960