Generic

Add a new Generic
Extended search
Search only by first symbols
Sort by: Name (desc.)  Year  

Total: 3

genus unavailable

Genus Gleicheniidites K.N. Grigorjeva in K.N. Grigorjeva, Maljavk. Trudy Vsesoyuzn. Neft. Nauchno-Issl. Geol.-Razved. Inst., N. S., (177): 59. 28 Oct 1961

genus unavailable

Genus Integricorpus N.D. Mtchedl. ex K.N. Grigorjeva in N.N. Rostovtsev Reshen. Trudy Mezhved. Soveshch. Stratigraf. Skhem Zap.-Sib. Nizm., (2): 225. 13 May 1971

genus valid

Genus Weigelacidites K.N. Grigorjeva in N.N. Rostovtsev Reshen. Trudy Mezhved. Soveshch. Stratigraf. Skhem Zap.-Sib. Nizm., (2): 225. 13 May 1971