LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:ECD2951C-1D2A-48E7-A133-E7FB933A567C
Back

Moisseeva A. I.

Last Name
Moisseeva
Original Last Name
Моисеева
Author Standard Abbr.
Moisseeva
First Name
Antonina
Original First Name
Антонина
First Name Abbr.
A
Middle Name
Ivanovna
Original Middle Name
Ивановна
Middle Name Abbr.
I


Author's pubs

Publication
Diatomovye vodorosli floronosnykh sloev Rettikhovki (Zapadnoe Primor'je) [1980/5]
Flora diatomovykh vodoroslej verkhnetretichnykh otlozhenij bassejna oz. Khanka i r. Sujfun i ee stratigraficheskoe znachenie [1959/10]
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies