LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:C94F2F02-1B5A-4577-97F9-8A21B55CF912
Back

Kozyrenko T. F.

Last Name
Kozyrenko
Original Last Name
Козыренко
Author Standard Abbr.
Kozyr.
First Name
Tatiana
Original First Name
Татьяна
First Name Abbr.
T
Middle Name
Fedorovna
Original Middle Name
Федоровна
Middle Name Abbr.
F


Author's pubs

Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies