LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:99082E2C-591D-41D3-9D89-4073AC0B9958
Back

Sheshukova-Poretzkaja V. S.

Last Name
Sheshukova-Poretzkaja
Original Last Name
Шешукова-Порецкая
Author Standard Abbr.
Sheshuk.
First Name
Valentina
Original First Name
Валентина
First Name Abbr.
V
Middle Name
Sergeevna
Original Middle Name
Сергеевна
Middle Name Abbr.
S


Author's pubs

Publication
Pozdneeotsenovye diatomovye, zolotistye i peridinievye vodorosli i ebriidei Ukrainskogo kristallicheskogo massiva [1969/1]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies