LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:7554879B-7C98-4DDE-BB9E-894CB8A26D9E
Back

Grigorjeva K. N.

Last Name
Grigorjeva
Original Last Name
Григорьева
Author Standard Abbr.
Grigorjeva
First Name
Klavdia
Original First Name
Клавдия
First Name Abbr.
K
Middle Name
Nikolaevna
Original Middle Name
Николаевна
Middle Name Abbr.
N
Years
1931–


Author's pubs

Publication
Novyj rod strobila plaunovidnykh iz vulkanogennoj tolshchi nizhnego triasa Tungusskoj sineklizy [1987/12]
Pyl'tsa nekotorykh novykh vidov pokrytosemyannykh iz otlozhenij verkhnego mela Zapadnoj Sibiri [1971/5]
Spory i pyl'tsa iz jurskikh, melovykh i tretichnykh otlozhenij Zapadno-Sibirskoj nizmennosti [1962/12]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies