LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:2AFCCF5D-CF21-4F9B-9EE5-69584043A327
Back

Agranovskaja I. A.

Last Name
Agranovskaja
Original Last Name
Аграновская
Author Standard Abbr.
Agranovsk.
First Name
Ida
Original First Name
Ида
First Name Abbr.
I
Middle Name
Abramovna
Original Middle Name
Абрамовна
Middle Name Abbr.
A
Year from
1912
Year to
1998


Author's pubs

Publication
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz eotsenovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz paleotsenovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz verkhnemelovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies