LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:0209FA30-C99B-47DE-A003-0449575B5361
Back

Sinelnikova V. N.

Last Name
Sinelnikova
Original Last Name
Синельникова
Author Standard Abbr.
Sinelnik.
First Name
Valentina
Original First Name
Валентина
First Name Abbr.
V
Middle Name
Nikolaevna
Original Middle Name
Николаевна
Middle Name Abbr.
N


Author's pubs

Publication
Kontinental'nye analogi etolonskogo gorizonta Kamchatki [1983/2]
Mio-pliotsen Zapadnoj Kamchatki (ermanovskaja svita i paleontologicheskoe obosnovanie ee vozrasta) [1976/5]
O pliotsenovoj (enemtenskoj) flore Zapadnoj Kamchatki [1967/8]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies